Xtreme Riders

TERMENI SI CONDITII

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Sit-ul www.xtremeriders.ro, numit în continuare XTREMERIDERS.RO, este propietatea S.C. EXTREME RIDERS S.R.L., numit? în continuare Extreme Riders, înregistrat? la Registrul Comer?ului cu nr. J40/21577/2006 ?i având CUI RO 20119805.
Drepturile de autor asupra întregului con?inut de mai jos apar?in în totalitate Extreme Riders.
Termenii ?i condi?iile pot fi schimbate în orice moment de c?tre administratorul sit-ul, denumit în continuare "Administrator", f?r? notificarea prealabil? a persoanelor care îl utilizeaz?, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii ?i condi?iile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând ?i navigând pe acest sit, Utilizatorii accept?, de facto, termenii de utilizare descri?i în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii ?i condi?iile impuse, Utilizatorii trebuie s? înceteze accesarea sitului.

LIMIT?RI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu î?i asum? nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de c?tre Utilizatori, pe o perioad? nelimitat? de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

INFORMA?II PERSONALE

Prin intermediul prezentului sit pot fi solicitate informa?ii de natur? personal?. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului ?i/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informa?iilor solicitate se refer? în special la date personale (nume, adres?, numere de telefon, adresa de e-mail).
Extreme Riders va p?stra confiden?ialitatea acestor informa?ii.
Unele informa?ii solicitate prin intermediul sitului pot face obiectul unei prelucr?ri de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i liber? circula?ie a acestor date). Prin accesarea ?i navigarea pe acest sit, Utilizatorii consimt în mod expres ?i neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.

RECOMAND?RI PENTRU CLIEN?I

Prin înregistrarea ca membru ve?i fi solicitat s? v? alege?i un nume de utilizator (adresa de e-mail) ?i o parol?. Sunte?i responsabil(?) de p?strarea în siguran?? a parolei de acces ca membru al acestui sit, orice activitate desf??urat? sub numele dumneavoastr? de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastr?.
Sunte?i de acord s? ne în?tiin?a?i imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizat? sub numele dumneavoastr? de utilizator.
Sunte?i pe deplin în cuno?tin?? de cauz? c? orice informa?ie, date, text, fotografii, grafic? etc con?inute în acest sit sunt responsabilitatea acelei persoane/entit??i care le adaug?. În aceste condi?ii nu pute?i sub nici o form?, direct sau indirect, s? folosi?i con?inutul www.xtremeriders.ro incluzând, dar nelimitându-se la, informa?ii trunchiate, incomplete sau gre?ite.

DETALII TRANSPORT:

Transportul se realizeaz? prin Fan Courier. Taxele de transport ?i ramburs se g?sesc pe situl transportatorului ?i se pl?tesc de c?tre utilizator.

LEG?TURA CU ALTE SITURI

Situl poate con?ine leg?turi web sau trimiteri c?tre alte situri considerate de Extreme Riders utile în ceea ce prive?te con?inutul sitului s?u ?i care nu se afl? sub controlul sau îndrumarea Extreme Riders. În cazul utiliz?rii acestor leg?turi web sau trimiteri, se vor aplica condi?iile generale de utilizare corespunz?toare acelor situri.
Extreme Riders nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informa?iilor prezente pe siturile unor ter?i, la care se face trimitere pe situl s?u.

DREPTURI DE AUTOR

Elemente din con?inutul sitului : elemente de grafica Web, scripturi, programe, baze de date sunt proprietatea SC Extreme Riders SRL ?i sunt ap?rate de legea pentru protec?ia drepturilor de autor. Folosirea f?r? acordul companiei SC Extreme Riders SRL a oric?ror elemente enumerate mai sus se pedepse?te conform legilor în vigoare.
Dumneavoastr?, ca utilizator sunte?i pe deplin de acord cu cele de mai sus.

PRODUSE ?I PROMO?II

Xtremeriders.ro î?i stabile?te singur pre?urile produselor ?i ofertelor speciale pe care le de?ine. Acestea sunt aduse la cuno?tiin?a cump?r?torilor prin intermediul www.xtremeriders.ro. Nu garant?m disponibilitatea pe stoc, valabilitatea promo?ilor prezente pe www.xtremeriders.ro atât din cauza diferen?elor contabile dintre stoc real ?i cel de pe www.xtremeriders.ro dar ?i a altor cauze printre care reducerea stocului prin vânzarea direct din magazin ?i neactualizarea online în timp real.

DISPUTE ?I CONFLICTE

Orice tentativ? de acces neautorizat la sit ?i orice încercare de fraud? va fi raportat? autorit??ilor competente. Orice conflict ap?rut între companie ?i clien?i se încearca a fi rezolvat pe cale amiabil? prin în?elegere între cele dou? p?r?i. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale Române?ti din acest domeniu iar solu?ionarea conflictelor este de compenten?a instan?elor Române?ti.

DREPTUL DE RETURNARE AL PRODUSELOR

Produsele achizi?ionate la distan?? se pot returna conform O.G. 130/2000. Acestea se pot returna, în ambalajul original ?i în aceea?i stare în care au fost recep?ionate, în termen de 10 zile lucr?toare de la primire f?r? penalit??i ?i f?r? invocarea vreunui motiv. Factura fiscal? ?ine locul contractului de vânzare-cump?rare.
Returnarea produselor se supune acestei legi în cazul în care acestea au fost livrate clien?ilor prin firma de curierat rapid. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind acela?i serviciu de transport cu care s-a f?cut expedierea. Extreme Riders va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 30 de zile de la data denun??rii în scris a contractului. Suma înapoiata cât ?i condi?iile de returnare nu includ cheltuielile de transport. Nu se accept? pentru returnare produse care prezint? modific?ri fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, ?ocuri, produse care prezint? urme de consum sau de uzur?, etc.

NEWSLETTER

Abonare ?i dezabonarea la newsletterul distribuit de sit-ul www.xtremeriders.ro este gratuit? ?i voluntar?, ?i implic? acceptarea urm?torilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate ?i oricând v? pute?i dezabona urmând instruc?iunile din subsolul fiec?rui email. Mesajele trimise respect? legea Comer?ului Electronic în ceea ce prive?te comunicarea comercial? a?a cum este ea stipulat? de legisla?ia româneasc? ?i interna?ional?.

 

Echipa Xtreme Riders.